Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem zorganizowanego systemu sprzedaży w postaci sklepu internetowego, oferującego swoje produkty pod adresem internetowym: www.dajnadzieje.pl/store.

Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać korzystając z:
 • adresu poczty elektronicznej: sekretariat@dajnadzieje.pl,
 • telefonicznie pod numerami telefonu: +48 577 220 064
 • w godzinach pracy Sklepu (8:00-15:00), za wyjątkiem dni świątecznych.
 1. Definicje
  1. Regulamin – niniejszy regulamin.
  2. Sprzedawca – Stowarzyszenie Oblacka Pomoc Misjom "Lumen Caritatis" z siedzibą pod adresem: ul. Ostatnia 14, 60-102 Poznań, NIP: 894-297-09-49, REGON: 020947528 wpisana do rejestru Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000327951
  3. Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia (posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych), przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia dla skuteczności czynności sprzedaży wymagana jest dodatkowo zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia.
  4. Produkt – rzecz wirtualna oferowana przez Sprzedawcę do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu (Przedmiot Umowy Sprzedaży).Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawierana pomiędzy Sprzedającym a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną).
  5. Sklep – serwis internetowy, stanowiący zorganizowany system zawierania umów na odległość w rozumieniu art. 2 pkt 1) ustawy o prawach konsumenta, dostępny pod adresem internetowym: www.dajnadzieje.pl/store , za pośrednictwem którego Sprzedawca oferuje Klientom Produkty.
  6. Strony – Sprzedawca i Klient.
  7. Strona Sklepu – każda strona i podstrona internetowa, znajdująca się pod adresem: www.dajnadzieje.pl/store .
  8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, określające rodzaj i liczbę zamawianych Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
 2. Zasady ogólne
  1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest wcześniejsze potwierdzenie zapoznania się z niniejszym Regulaminem, Polityką Prywatności oraz Polityką Cookies i akceptacja postanowień tych dokumentów najpóźniej w chwili składania Zamówienia.
  2. Wykaz oferowanych przez Sprzedawcę Produktów znajduje się każdorazowo na Stronie Sklepu.
  3. Regulamin dotyczy sprzedaży detalicznej Produktów za pośrednictwem Sklepu.
  4. Produkty oferowane w Sklepie są produktami wirtualnymi.
 3. Składanie zamówień.
  1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych Produktów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych.
  2. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem Strony Sklepu, elektronicznie, poprzez wypełnienie formularza zamówienia, jak również telefonicznie pod numerami telefonu: +48 577 220 064.
  3. Zamówienia składane za pośrednictwem Strony Sklepu można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok.
  4. Dla skutecznego złożenia Zamówienia konieczne jest wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza Zamówienia, tj. w szczególności danych kontaktowych Klienta, w tym dokładnego adresu, na który Produkt ma być wysłany oraz numeru telefonu i adresu e-mail Klienta, a także akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu. Do złożenia zamówienia elektronicznego wskazane jest założenie konta. Konto może założyć każdy Klient, który posiada aktywny adres e-mail.
  5. Składając Zamówienie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie wskazanych przez niego danych osobowych w zbiorze danych Sprzedawcy w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. Kwestie związane z polityką prywatności Sklepu, w tym w szczególności dotyczące wglądu, poprawienia oraz usunięcia danych ze zbioru danych Sprzedawcy, dostępne są w odrębnej zakładce na Stronie Sklepu w dokumencie pt. „Polityka prywatności oraz polityka cookies”.
  6. W celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia, Klient może zlecić Sprzedawcy przechowywanie swoich danych osobowych na potrzeby przetworzenia ich w celu realizacji kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient podaje osobisty login i hasło, które jest niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalonym przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachować je w tajemnicy i chronić przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Jednemu loginowi może być przyporządkowane wyłącznie jedno konto Klienta. Klient może sprawdzać aktualny przebieg realizacji Zamówienia na swoim koncie po uprzednim zalogowaniu się. W przypadku składania kolejnych zamówień dane adresowe Klienta są pobierane z ustawień jego konta.
  7. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzyma potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży, wyszczególniającą rodzaj, liczbę oraz cenę zamówionych Produktów. Dokument ten stanowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży. Tym samym Klient wyraża zgodę na otrzymywanie takiego potwierdzenia utrwalonego w inny sposób niż na papierze, a mianowicie w postaci wiadomości e-mail. Klient ma możliwość usunięcia zamówienia za pośrednictwem swojego konta do momentu otrzymania potwierdzenia Zamówienia.
  8. W każdym wypadku Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji Zamówienia pod względem jego rzetelności oraz anulowania danego Zamówienia w przypadku stwierdzenia jego niewiarygodności.
  9. Sprzedawca zastrzega sobie, że realizacja Zamówienia następuje po wpłacie całości ceny sprzedaży Produktów. Przejście własności Produktów na Klienta nastąpi dopiero po uiszczeniu całości ceny sprzedaży za Produkty (zastrzeżenie przejścia prawa własności).
  10. W przypadku nie wpłacenia należności za zamówiony towar w przeciągu 7 dni, zamówienie zostanie usunięte z systemu sprzedaży.
 4. Koszty i termin wysyłki
  1. Produkt jest tylko produktem wirtualnym.
  2. Klient pokrywa koszty wysyłki w każdym przypadku.
 5. Płatności
  1. Klient w Zamówieniu każdorazowo dokonuje wyboru sposobu płatności, jednego ze wskazanych poniżej:
   1. przelewem – na rachunek bankowy Sprzedawcy 02 1440 1156 0000 0000 0990 2805 
   2. przez system PayU,
   3. przekazem pocztowym.
 6. Odstąpienie od umowy
  1. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
  2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną).
  3. Wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy Klient przesyła numer rachunku bankowego, na który powinna zostać zwrócona cena sprzedaży. Brak wskazania rachunku bankowego nie wpływa na ważność oświadczenia woli Klienta o odstąpieniu od umowy.
  4. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwróci Klientowi kwotę obejmująca cenę Produktu niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sprzedawcę o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
  5. Zwrot należności za zwrócony Produkt zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zaproponował inne rozwiązanie.
 7. Procedura reklamacji
  1. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie są produktami wirtualnymi.
  2. Wszystkie reklamacje Klientów powinny być wysyłane na adres Sprzedawcy wskazany w §7 ust. 3 Regulaminu.
  3. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez Klienta ustosunkuje się do przedstawionego w reklamacji roszczenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy poczytuje się za uznanie roszczeń klienta.
 8. Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych
  1. Kwestie związane z polityką prywatności oraz ochroną udostępnianych przez Klientów danych osobowych reguluje osobny dokument: „Polityka prywatności oraz polityka „cookies”, dostępny na Stronie Sklepu w zakładce Polityka prywatności i polityka „cookies.
 9. Postanowienia końcowe
  1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827) – w odniesieniu do umów konsumenckich – oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U z 1964 roku, nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
  2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do Umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia Zamówienia przez Klienta.
  3. Akceptacja niniejszego Regulaminu stanowi jednocześnie zgodę Klienta na przedstawienie przez Sprzedawcę Klientowi informacji, o których mowa w art. 12 ustawy o prawach konsumenta w formie elektronicznej, bez wydania papierowej wersji Regulaminu.